مسئولیت های اجتماعی

 

مسئولیت های اجتماعی :

شرکت گرمینه بافت ماندگار با توجه به وظیفه ای که برای خود نسبت به جامعه قائل است و اهداف و چشم اندازی که در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد، بر آن است تا در قالب کارآفرینی اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود در جامعه از قبیل جامعه روستانشین، هنرمندان و جمعیت معلول کشور، اقدام به اشتغالزایی و کارآفرینی نماید؛ و از این طریق بتواند به این جمعیت های بزرگ و توانمند، که باور ما بر این است که از استعداد فوق العاده ای برخوردارند و تاکنون کمتر دیده شده و مورد توجه واقع شده اند، کمک نموده تا ضمن افزایش خودباوری و اعتماد به نفس آنها، وضعیت اقتصادی و معیشتی این افراد را نیز بهبود و ارتقاء بخشد.
لذا شرکت گرمینه بافت ماندگار تمام برنامه ریزی های خود را بر این موضوع معطوف و استوار نموده که در حوزه صف و تولید از هنرمندان روستانشین و در حوزه ستادی و پشتیبانی، از جامعه فعال و توانمند معلولین بهره گیری نماید.